Beginselprogramma

Arnhem Centraal vindt dat allen die zich in Arnhem bevinden in gelijke gevallen, gelijk dienen te worden behandeld.

Arnhem Centraal streeft naar een optimaal evenwicht tussen de belangen en voorzieningen in beide stadsdelen, waarbij de eigen identiteit van wijken en delen van de stad gerespecteerd wordt.

Arnhem Centraal wil maximale invloed voor alle inwoners en beleid dat draagvlak heeft in de stad, zeker nu verwacht wordt dat bewoners actief participeren. De partij gaat voor actief contact met de stad en met de verschillende groeperingen en organisaties om de specifieke behoeften waar mogelijk te ondersteunen.

Arnhem Centraal stelt het lokaal belang voorop en beschouwt daarbij de overheid als belangrijke partner.

Arnhem Centraal streeft naar toegankelijkheid van basisvoorzieningen voor alle inwoners.

Arnhem Centraal wil een goed, betaalbaar, bereikbaar en laagdrempelig voorzieningenniveau op cultureel, sportief, educatief en sociaal-maatschappelijk gebied voor alle inwoners.

Arnhem Centraal wil dat wijken schoon, heel en veilig zijn, zodat Arnhemmers zich prettig voelen.

Arnhem Centraal stimuleert zelfredzaamheid voor wie dat mogelijk is.

Arnhem Centraal streeft naar een duurzaam financieel beleid. Lastenverzwaringen worden tot een minimum beperkt.

Arnhem Centraal streeft naar een duurzaam milieubeleid voor nu en later en wil het groen van Arnhem optimaal in stand houden.

Arnhem Centraal streeft naar een mooie, prettige, gastvrije stad voor bewoners en bezoekers.

Arnhem Centraal wil het Arnhemse cultuurgoed en erfgoed behouden en beschermen.

Arnhem Centraal ondersteunt projecten die passen bij de maat van de stad.

Arnhem Centraal wil Arnhem actief promoten.

Arnhem Centraal steunt het bedrijfsleven – inclusief MKB en ZZP – o.a. middels soepele regelgeving en een actief relatiemanagement van de gemeente Arnhem.

Arnhem Centraal wil verbetering van de buiten-gemeentelijke samenwerking en de democratische controle daarop.

 

Uitwerkingen voor programma:

Inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium raadplegen, mee te nemen in besluitvormingsprocessen en waar mogelijk mede te laten beslissen;

Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden in de stad;

Een inwonersvriendelijke en gastvriendelijke stad door goede bewegwijzering, betaalbaar en goed parkeren en logische, efficiënte verkeerstromen;

Bestaande bebouwing optimaal gebruiken en verduurzamen en nieuwbouw verplicht duurzaam laten bouwen. Hierbij is structureel leeftijdsbestendig bouwen van groot belang.

Betaalbare sport- en recreatieve voorzieningen voor iedereen;

Een adequaat armoedebeleid;

De luchtkwaliteit vergt grote aandacht.