PRIVACY BELEID VAN DE VERENIGING ARNHEM CENTRAAL

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Arnhem Centraal verwerkt van haar leden, donateurs, of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van Arnhem Centraal, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Arnhem Centraal verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de penningmeester van Arnhem Centraal, Meppelstraat 26, Arnhem. Telefoon: 026-3720519, KvK nr 09098043. De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@arnhemcentraal.info.

2. Welke gegevens verwerkt Arnhem Centraal en voor welk doel?
2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, lidcode, geslacht/aanhef
b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
2.2 Arnhem Centraal verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, b) uw naam, en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, nieuws en informatie over de activiteiten van Arnhem Centraal;
2.3 Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

3. Bewaartermijnen
Arnhem Centraal verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1. Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Arnhem Centraal passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Arnhem Centraal gebruik van diensten van derden (website provider Xolution), een zogenaamde verwerker. Deze provider heeft een eigen privacybeleid.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1. Via de ledenadministratie (penningmeester) van Arnhem Centraal kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Arnhem Centraal zal het verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, of hierover klachten heeft, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (penningmeester@arnhemcentraal.info).
5.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris, secretaris@arnhemcentraal.info.

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
09/05/2018