Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ARNHEM CENTRAAL

Versie 14 maart 2017

Artikel 1 Leden

De vereniging onderscheidt vier categorieën leden: leden, aspirant-leden, vrienden van de fractie en ereleden.

 1. Leden, zie statuten art 3 lid 1.
 2. Aspirant-leden dienen minimaal de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt. Zij hebben spreekrecht tijdens de algemene vergadering van de vereniging (hierna: AV). Aspirant-leden betalen een jaarlijkse bijdrage gelijk aan de helft van de contributie van leden.

Zodra een aspirant-lid de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt wordt het lidmaatschap van de vereniging stilzwijgend omgezet in dat van een lid.

 1. Steunleden kunnen woonachtig zijn buiten de gemeente Arnhem. Zij hebben toegang tot de AV en hebben spreekrecht, maar geen stemrecht.

Steunleden  betalen een jaarlijkse bijdrage die minimaal gelijk is aan de helft van de contributie van gewone leden.

 1. De AV kan een lid van de vereniging benoemen tot erelid, indien de vergadering van oordeel is dat het lid zich op een buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt ten behoeve van de Vereniging Arnhem Centraal.
 2. Een voordracht tot benoeming als bedoeld onder het 4e lid kan worden ingediend door het bestuur dan wel door vijf leden.
 3. Beëindiging van enig lidmaatschap, ongeacht of dit geschiedt door het lid of door de vereniging, dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 2 Begunstigers

 1. Begunstigers, ofwel donateurs, kunnen natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen zijn.
 2. Begunstigers worden geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging.

Artikel 3 Algemene vergadering  (AV)

 1. De agenda voor de AV wordt per (elektronische) post toegezonden aan de leden van de vereniging.
 2. Minimaal één week voor aanvang van de AV wordt de agenda als bedoeld onder lid 1 toegezonden.
 3. De AV is niet toegankelijk (openbaar) voor anderen dan leden zoals genoemd in artikel 1.
 4. De fractie legt op de AV verantwoording af van het gevoerde politieke beleid.
 5. De AV benoemt fractievolgers, niet raadslid zijnde.

Artikel 4 Stemmen

 1. Leden hebben stemrecht, aspirant-leden zijn uitgesloten van het stemrecht.
 2. Een lid kan een ander lid schriftelijk machtigen een stem uit te brengen.
 3. Als een lid door een ander lid gemachtigd is diens stem uit te brengen, dient de schriftelijke machtiging voor aanvang van de vergadering te worden overlegd. Op de volmacht moet aangegeven staan: a. welke vergadering op welke datum het betreft, b. naam, adres en geboortedatum van zowel de verstrekker als de gemachtigde en c. de handtekening en kopie legitimatiebewijs van de verstrekker van de volmacht en de gemachtigde.
 4. Een lid mag maximaal twee andere leden door een volmacht vertegenwoordigen.
 5. Uitsluitend over geagendeerde onderwerpen kan bij volmacht worden gestemd.
 6. Over personen wordt schriftelijk of bij acclamatie gestemd.
 7. Wanneer tijdens de AV om een schriftelijke stemming wordt gevraagd, dient het stembiljet de mogelijkheid te bieden om zowel voor als tegen te stemmen.
 8. Stemrecht ten aanzien van de kandidatenlijst voor de gemeenteraad en over statutenwijziging, alsmede over wijziging huishoudelijk reglement  is voorbehouden aan leden, die minimaal 6 maanden lid zijn en geen betalingsachterstand hebben.

 

Artikel 5 Moties

 1. Een motie kan slechts in behandeling worden genomen indien deze schriftelijk is ingediend en wordt toegelicht door de indiener(s).
 2. De vergadering beoordeelt of behandeling van een motie plaatsvindt, nadat de indiener deze kort heeft toegelicht middels een mondelinge stemming.
 3. Voordat een motie in stemming wordt gebracht krijgt het bestuur de gelegenheid om zijn oordeel te geven over de inhoud van de motie; betreft het een motie over een politiek onderwerp dan geven tevens de aanwezige fractieleden een advies over de motie en de mogelijke gevolgen.

Artikel 6 Contributie

 1. Leden en aspirant-leden betalen contributie. Ereleden betalen geen contributie.
 2. De contributie wordt op voordracht van het bestuur in de AV vastgesteld.
 3. Indien een lid zich voor 1 april van enig jaar heeft aangemeld is de volledige contributie verschuldigd.
 4. Vanaf 1 april wordt per maand één/negende deel in mindering gebracht.
 5. De contributie moet voldaan zijn voor 1 april van enig jaar, tenzij er sprake is van contributievermindering conform lid 4.
 6. Na een jaar achterstand in de betaling van contributie volgt opzegging van het lidmaatschap.
 7. Raadsleden betalen maandelijks een vast bedrag aan de vereniging. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld in de AV, waarin de kieslijst wordt vastgesteld. Het vastgestelde bedrag geldt gedurende de looptijd van het raadslidmaatschap. De bijdrage is maandelijks per automatische incasso verschuldigd.
 8. Een wethouder namens Arnhem Centraal betaalt het dubbele bedrag.

Artikel 7 Kascommissie

 1. De AV benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een reserve lid. Een lid van de kascommissie is slechts eenmaal direct herbenoembaar.
 2. De kascommissie heeft tot taak de financiële administratie te controleren op doelmatigheid en rechtmatigheid.
 3. De kascommissie brengt jaarlijks in de AV verslag uit.

 

Artikel 8 Het bestuur

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur heeft tot taak de dagelijkse gang van zaken te behartigen. De functies van voorzitter en penningmeester worden onverenigbaar geacht. Vooruitlopend op een latere statutenwijziging wordt de maximumleeftijd voor bestuursleden niet gepraktiseerd.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de vereniging en de besluiten van de AV.
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma en doet daarvoor een voorstel aan de AV om een Adviesgroep Programma (AP) te benoemen.
 4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kandidatenkieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en doet een voorstel aan de AV om een Adviesgroep Kieslijst (AK) te benoemen.
 5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kandidatenlijst en/of profielschets voor het ambt van wethouder en doet daartoe een voorstel aan de AV om een Adviesgroep Wethouder (AW) te benoemen. Dit voorstel dient ook de wijze van selectie aan te geven.
 6. Het bestuur bewaakt de voortgang van de activiteiten van de adviesgroepen.
 7. Het bestuur zorgt ervoor dat 12 maanden voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen de AV de adviesgroepen heeft ingesteld. Het bestuur legt uiterlijk zes maanden voor de verkiezingen een voorstel voor de bovenste drie van de kieslijst aan de Algemene Vergadering.
 8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het handhaven van de statuten en de reglementen van de vereniging.
 9. Het bestuur is belast met het organiseren van bijeenkomsten met het oog op het uitdragen van de doelstelling van de Vereniging Arnhem Centraal. De keuze van politieke onderwerpen geschiedt in overleg met de fractievoorzitter.
 10. Bestuursleden van de vereniging hebben het recht de fractievergaderingen bij te wonen.
 11. Het bestuur reserveert een bedrag ten behoeve van de reclamecampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen

Artikel 9 Taken van de voorzitter

 1. Het leiden van de vergaderingen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de AV.
 2. Het tekenen van de goedgekeurde notulen van de hierboven genoemde vergaderingen.
 3. Het vaststellen van de orde van de vergadering.
 4. Het bepalen of en welk besluit in de vergadering is genomen.
 5. Coördinatie van de verschillende onderdelen van de vereniging.
 6. Het tekenen van belangrijke uitgaande stukken, aangaande het beleid van de vereniging.
 7. De representatie van de vereniging.
 8. Als de voorzitter tussentijds aftreedt, benoemt het bestuur uit zijn midden een vervanger die aanblijft tot de eerstvolgende AV.

Artikel 10 Taken van de secretaris

 1. Het bijeenroepen van de AV en bestuursvergaderingen.
 2. Het notuleren van deze vergaderingen.
 3. Het uitbrengen van een jaarverslag aan de AV over het beleid van de vereniging.
 4. Het tekenen van uitgaande stukken.
 5. Het beheren van het archief van de vereniging.
 6. Als de secretaris tussentijds aftreedt, benoemt het bestuur uit zijn midden een vervanger die aanblijft tot de eerstvolgende AV.

Artikel 11 Taken van de penningmeester

 1. Het ontvangen van inkomsten en het doen van noodzakelijke uitgaven voor de vereniging.
 2. Het beheren van de financiële middelen.
 3. Het uitbrengen van een financieel jaarverslag aan de AV.
 4. Het opstellen van een begroting betreffende het komende verenigingsjaar.
 5. Als de penningmeester tussentijds aftreedt, benoemt het bestuur uit zijn midden een vervanger die aanblijft tot de eerstvolgende AV.

Artikel 12 Bestuurstaken

Bestuursleden kunnen zich niet beroepen op onvolledigheid van de hierboven genoemde opsomming van specifieke punten.

Artikel 13 Procedure verkiezing bestuursleden

 1. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast; bij tussentijdse vacatures blijft het rooster gehandhaafd.
 2. Bestuursleden worden in de AV gekozen of herkozen.
 3. Het bestuur is bevoegd om tussentijds een bestuurslid in zijn midden op te nemen. Dit bestuurslid blijft in functie tot de eerstvolgende AV, waar het bestuursbesluit om een nieuw bestuurslid op te nemen, wordt bekrachtigd. .
 4. Als een bestuurslid zich (niet) herkiesbaar stelt en/of als er een vacature is, wordt daarvan in de convocatie van de jaarvergadering melding gemaakt.
 5. (Tegen)kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur of tenminste 3 stemgerechtigde leden.
 6. Tegenkandidaten dienen tenminste 3 dagen voor aanvang van de AV schriftelijk te worden aangemeld.
 7. Bestuursleden zijn maximaal 6 jaar aaneengesloten in functie, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Artikel 14 Begrippen

 1. Wethouder van Arnhem Centraal: de door de gemeenteraad van Arnhem, op voordracht van de fractie van Arnhem Centraal, benoemde wethouder, die door de fractie wordt gesteund.
 2. Fractie van Arnhem Centraal: de leden van de vereniging die gekozen zijn in de gemeenteraad van Arnhem, aangevuld met fractievolgers niet raadslid zijnde.
 3. Gemeenteraadslid van Arnhem Centraal: het lid van de vereniging dat als gevolg van de verkiezingsuitslag in de gemeenteraad van Arnhem is gekozen en dat deel uitmaakt van de fractie van Arnhem Centraal.
 4. Fractievolger, niet raadslid zijnde: het lid van de vereniging, dat namens Arnhem Centraal zitting heeft in één of meerdere commissies van de gemeenteraad, maar niet in de raad is gekozen. Dit lid maakt wel deel uit van de fractie van Arnhem Centraal.

Artikel 15 Adviesgroepen

 

 • Het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijsten worden elk vervaardigd door een adviesgroep, te weten:

 

 1. de Adviesgroep Programma (AP),
 2. de Adviesgroep Kieslijst (AK),
 3. de Adviesgroep Kandidaten Wethouder (AW).

De adviesgroepen AK en AW kunnen gecombineerd worden.

 1. Adviesgroepen bestaan uit drie leden: één lid, één bestuurslid en bij voorkeur één raadslid. Voor de AK is dit een raadslid dat niet op een verkiesbare plaats wil staan. Indien er geen raadslid beschikbaar is dat aan deze voorwaarde voldoet, kan dit ook een gewoon lid zijn.
 2. Nadat de AV een adviesgroep heeft ingesteld, kiest deze groep uit haar midden een voorzitter die bij voorkeur geen deel uitmaakt van het bestuur of de fractie
 3. De AK maakt een tijdspad waarin o.a. de voorlopige einddatum van aanmelden van kandidaten wordt vermeld.
 4. Adviesgroepen werken zelfstandig en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 5. Elk stemgerechtigd lid, dat tenminste 6 maanden lid is, is bevoegd zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van een van de adviesgroepen.
 6. Een lid van een adviesgroep mag niet zichzelf kandideren noch met een directe relatie (aanverwant, bloedverwant, duurzaam samenlevend of een andere samenlevingsrelatie onderhoudend) van hem/haar als kandidaat geconfronteerd worden voor de te selecteren plaatsen.
 7. Indien een lid van een adviesgroep wordt geconfronteerd met een kandidaat waarmee hij een relatie heeft als bedoeld in artikel 8, dient het lid zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 8. De leden van de adviesgroep worden door de AV bij schriftelijke stemming gekozen, tenzij de AV instemt met benoeming bij acclamatie.
 9. De adviesgroepen rapporteren volgens een vooraf vastgesteld tijdspad de voortgang van werkzaamheden aan het bestuur en brengen tenminste twee weken voor aanvang van de AV advies uit aan het bestuur.
 10. De adviesgroepen zijn bevoegd advies in te winnen bij andere personen en instanties.
 11. De AK en AW vergaderen met een minimale frequentie van eenmaal per maand.
 12. De AK en AW bespreken de voortgang van de kandidaatstelling.
 13. De AK en AW onderzoeken en beoordelen de motivatie, kwaliteiten en inzet van de kandidaten/
 14. De AK rangschikt de kandidaten voor de kieslijst genummerd, te beginnen met nummer 1.
 15. De voorzitter van de adviesgroep rapporteert elke maand schriftelijk de voortgang van de werkzaamheden aan het bestuur.
 16. De adviesgroep is de eerstverantwoordelijke voor de voortgang van het proces van de kandidaatstelling.
 17. Het bestuur kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de adviesgroep.
 18. Aan het eind van de vooraf vastgestelde termijn overlegt de AK een ontwerplijst met kandidaten aan het bestuur, waarbij een specifieke motivering per kandidaat is gevoegd.
 19. Het bestuur legt een voorstel betreffende de kandidatenlijst met in een toelichting de strekking van het advies, voor aan de AV, na overleg met de beoogd lijsttrekker. Indien van het advies van de AK wordt afgeweken geeft het bestuur een motivatie.
 20. Bij vragen of onduidelijkheden die buiten de procedure vallen, besluiten in volgorde de adviesgroep, het bestuur en de AV.

Artikel 16 Programma

 1. Leden kunnen punten voor het conceptprogramma aanleveren aan de adviesgroep AP. Het bestuur nodigt hiertoe alle leden schriftelijk uit.
 2. Tijdens een AV, te houden uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de verkiezingen, wordt het programma vastgesteld.

Artikel 17 Kandidatenlijsten

 1. Het bestuur nodigt alle leden schriftelijk uit zichzelf kandidaat te stellen of mogelijk geschikte kandidaten (leden van Arnhem Centraal) voor te dragen voor een plaats op de kieslijst, de functie van fractievolger niet zijnde raadslid” of het wethoudersambt.
 2. Leden die zich kandidaat stellen dienen dit schriftelijk bij het bestuur te doen onder vermelding welke functie/taak zij ambiëren.
 3. Leden die zich kandidaat stellen verlenen daarmee toestemming voor het eventueel inwinnen van informatie bij derden.
 4. Tijdens een AV, te houden ten minste zes maanden voor de gemeenteraads-verkiezingen wordt de kieslijst vastgesteld.
 5. Wanneer actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kan de AK aanvullingen maken op de door de AV vastgestelde kandidatenlijst en is het bestuur bevoegd deze vast te stellen Hierbij blijft de volgorde op de kandidatenlijst ongewijzigd.

Artikel 18 Onverenigbaarheid van functies

 1. Bestuursleden, fractievolgers niet raadslid zijnde, fractieleden en wethouders mogen geen functies bekleden die strijdig zijn met de belangen van de Vereniging Arnhem Centraal. Als zodanig kunnen functies binnen een andere politieke partij of politieke organisatie schade veroorzaken.
 2. Indien mogelijk sprake is van een ongewenste combinatie van functies, dient het betreffende lid zelf hier melding van te maken bij het bestuur.
 3. Het bestuur oordeelt of een situatie als bedoeld onder het eerste lid aan de orde is.
 4. Indien het bestuur van oordeel is dat een dergelijke situatie aan de orde is, dienen die functies met onmiddellijke ingang opgegeven te worden. Het bestuur meldt een beslissing van dien aard beargumenteerd aan de AV.
 5. De AV kan zich distantiëren van het onder het eerste lid betrokken lid. Zo nodig kan toepassing worden gegeven aan het bepaalde in artikel 6, eerste lid van de statuten en betrokkene uit het lidmaatschap ontzetten.

 

Artikel 19 Procedure kandidaatstelling

 1. De kandidaten voor de kieslijst dienen zo veel mogelijk te voldoen aan het hierna volgende profiel:
 2. Bij voorkeur aantoonbare bestuurlijke ervaring.
 3. Aantoonbare boven gemiddelde interesse en inzet voor sociaal- maatschappelijke doelen zoals wijk- en/of verenigingswerk.
 4. De kieslijst dient zoveel mogelijk te voldoen aan de volgende eisen.
 5. Een goede afspiegeling van de Arnhemse samenleving, waarbij met name de verdeling man-vrouw en jong-oud aandacht verdienen.
 6. Een wijkdekkende herkomst van kandidaten met een evenredige verdeling tussen de wijken in de gemeente Arnhem.
 7. Indien een kandidaat andere functies bekleedt die onverenigbaar lijken te zijn met de kandidatuur, dient de kandidaat dit aan het bestuur en de AK kenbaar te maken. Bij vastgestelde onverenigbaarheid is kandidaatstelling uitgesloten.
 8. Van kandidaten die op een verkiesbare plaats willen staan wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd (specifiek risicoprofiel 01, politieke ambtsdragers).
 9. De adviesgroep kan onder eigen verantwoordelijkheid en bij goedkeuring door het bestuur aanvullende eisen stellen voor het profiel van de kandidaten.

Artikel 20 Procedure wethouder

 1. De kandidaten voor een wethoudersfunctie dienen zoveel mogelijk te voldoen aan het profiel dat na een voorstel van het bestuur is vastgesteld door de AV, gekoppeld aan het voorstel om een AW te benoemen (art. 8 lid 5).
 2. Bij de selectiegesprekken met kandidaten wordt reeds geïnventariseerd of er belangstelling bestaat voor de functie van wethouder.
 3. De AW, bestuur en fractie zoeken actief naar kandidaten, zowel binnen als buiten Arnhem Centraal.
 4. Van kandidaten wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.
 5. De AW doet een voorstel voor kandidaten aan bestuur en fractie.
 6. In overleg met de fractie legt het bestuur het voorstel voor aan

de AV, waarna de AV een dringend advies geeft aan de fractie.

 1. Indien omstandigheden het noodzakelijk maken om van de hierboven genoemde procedure af te wijken, gebeurt het voorstellen voor een wethoudersfunctie altijd in overleg met bestuur en fractie. De termijn voor het bijeenroepen van een AV kan in deze omstandigheid verkort worden.

Artikel 21 Selectie “Fractievolger, niet raadslid zijnde”

 1. Voor de functie van fractievolger, niet raadslid zijnde komen primair in aanmerking zij, die op de kieslijst staan van de partij in volgorde van de nummering. Uitzondering hierop zijn zij, die op de kieslijst zijn geplaatst maar schriftelijk hebben aangegeven niet voor deze functie in aanmerking te willen komen.
 2. Wanneer het aantal kandidaten op de kieslijst in dit verband is uitgeput, is de volgende regeling van kracht:
 3. Het bestuur maakt de kandidaatstelling voor de functie van fractievolger niet raadslid zijnde aan de leden bekend.
 4. Een lid kan zich als kandidaat bij het bestuur aanmelden, of zich daarvoor laten voordragen.
 5. De AK adviseert over de geschiktheid van de kandidaat.
 6. De AK legt haar advies voor aan het bestuur.
 7. De kandidaat loopt gedurende 3 – 6 maanden stage bij de fractie
 8. De fractie legt haar advies voor aan het bestuur.
 9. Het bestuur beslist over de voordracht tot benoeming.
 10. Tijdens de eerstvolgende AV wordt het lid ter benoeming aan de AV voorgedragen.
 11. Bij tussentijds benoemde fractievolgers legt het bestuur verantwoording af tijdens de eerstvolgende AV.
 12. De fractie heeft het recht om een fractievolger niet raadslid zijnde bij gebleken ongeschiktheid of disfunctioneren uit zijn functie te zetten. De fractie dient bij een dergelijk besluit vooraf het bestuur te consulteren.

 

Artikel 22 Vrienden van de fractie

 1. Vrienden van de fractie zijn leden die op verzoek van de fractie de fractie ondersteunen.
 2. De fractie voert een gesprek met de kandidaat na een meelooptijd en legt een verslag voor aan het bestuur. In dit verslag wordt benoemd wat de kwaliteiten en eventuele leerpunten van de kandidaat zijn. De kandidaat keurt het verslag goed voordat het naar bestuur en de andere fractieleden gaat.
 3. In geval van zwaarwegende bezwaren kan het bestuur een akkoord onthouden.
 4. Van vrienden van de fractie wordt verwacht dat zij de ondersteunende en adviserende taken ook daadwerkelijk uitvoeren en actief zijn binnen de fractie.
 5. De fractie draagt zorg voor de afstemming van de overige taken van de vrienden van de fractie.

Artikel 22a Ambassadeurs

 • Ambassadeurs van Arnhem Centraal zijn leden of niet leden die het leuk vinden iets voor de partij te doen en de denkbeelden uit te dragen.

 

 

Artikel 23

 1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

de voorzitter,                                                                                                   de secretaris,