In ons land is de Japanse duizendknoop een steeds groter probleem. Het voorkomen dat een gemeente wordt ‘geïnfecteerd’ vergt stevige maatregelen. De plant wordt door de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) vermeld als één van de honderd meest invasieve soorten ter wereld. De plant heeft een enorme groeikracht en is in staat zich te vestigen in droge en natte grond in voedselrijke en voedselarme habitats op zand, klei of veen. Hij verdringt daarbij de andere kruiden en struiken. De Japanse duizendknoop wordt daarom internationaal tot de honderd meest expansieve exoten gerekend. De plant kan door scheuren in de fundering huizen binnen groeien en door asfalt heen breken. Er zijn geen insecten of schimmels die er noemenswaardig van eten waardoor de plant niet in zijn opmars wordt gestuit. De wortels kunnen tot 3 meter diep zitten en als er kleine stukjes van 1 cm niet worden meegenomen, komt de plant weer terug. Een klein stukje plant dat elders terecht komt ontwikkelt zich snel als een woekerend gewas. In de gemeente Renkum werden in 2015 en 2016 varkens ingezet als bermbegrazers. Het idee is dat de plant dan uitgeput raakt, doordat de varkens er voortdurend aan vreten. In Utrecht heeft men een actief meldings- en bestrijdingsbeleid.

Duizendknoop kan grote schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken en taluds langs watergangen wordt verminderd als gevolg van het wegconcurreren van de grasvegetatie die voor de vastlegging van de grond zorgt. Ook wordt het schouwen van dijken en andere taluds soms bemoeilijkt. Daarnaast moeten locaties waar de duizendknoop groeit meestal frequenter gemaaid worden dan normaal en ook kan de duizendknoop schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Deze vormen van schade kunnen hoge kosten met zich meebrengen.

Door de EPPO, de European and Mediterranean Plant Protection Organization wordt sterk aangeraden om maatregelen te treffen om verdere introductie en verspreiding te voorkomen en ongewenste populaties te beheren door publiciteit, beperkingen op de verkoop en aanplant en door verdelging.

Een deel van de verspreiding in Nederland heeft zeer waarschijnlijk plaatsgevonden via het maaien van bermen, taluds en ander openbaar groen. Bij het maaien kunnen er gemakkelijk delen van de plant aan de machines blijven hangen die er dan vervolgens op een andere plek weer af vallen. Ook hergebruikte grond met stukje wortel of stengel kan een explosie veroorzaken van deze vrijwel niet te bestrijden plant. In elk geval is het in Renkum, Oosterbeek en Wageningen een probleem en ook bij de Rijkerswoerdse plassen lijken duizendknopen te staan, die door een geasfalteerde laag groeien.

Onze vragen:

1.    Is de (Japanse) Duizendknoop al binnen onze gemeente  gesignaleerd? Zo ja, waar?

2.    Is het college op de hoogte van de grote problemen hiermee (ook in omringende gemeenten) en zijn er maatregelen getroffen om te bestrijden of introductie te voorkomen?

3.    Op de site van de gemeente Arnhem  konden wij niets vinden over deze plaag. Word het niet belangrijk een actief beleid in te voeren zoals in de gemeenten Utrecht en Renkum en tevens burgers actief te informeren en instrueren?

https://www.renkum.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Planten_en_dieren/Bestrijding_Japanse_duizendknoop

https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Laatste_nieuws/Mei_2017/Start_Renkumse_duizendknoopbrigade

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/groenonderhoud/aanpak-japanse-duizendknoop

http://bestrijdingduizendknoop.nl/