Arnhem Centraal heeft ecologie hoog in het vaandel staan, want dit draagt immers ook bij aan de leefbaarheid in de wijken. Vandaar dat we ook in hebben gestemd met de motie “Moratorium bomenkap van gezonde bomen tijdens broedseizoen” . We waren dus ook verrast toen we hoorden dat er gezonde bomen zouden worden gekapt in de Bethaniënstraat. Hierover gaan we vragen stellen.

Arnhem Centraal heeft het volgende ingediend voor het eerstvolgende rondvraagmoment:

Bomenkap Bethaniënstraat?

Op 7 augustus van het vorige jaar heeft de fractie van Arnhem Centraal artikel 44 vragen gesteld aan het college, over de eventuele bomenkap in deze straat. Als antwoord kregen we toen de toezegging dat er naar alternatieven werd gekeken, omdat bomen het college ook aan het hart gaan. Aan de hand van deze alternatieven zou het college een beslissing nemen. Nu is ons ter ore gekomen dat er toch 17 bomen aan deze straat gekapt gaan worden.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Klopt het dat er 17 bomen worden gekapt? Is er nog, zoals in het antwoord op onze art.44 vragen werd omschreven, naar alternatieven gezocht? Zo ja, wat waren deze? Zo niet, waarom niet?
  2. Zijn de omwonenden bij een eventuele kap betrokken? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet?
  3. Als deze voorgenomen kap waar is, is deze kap dan niet in strijd met de pas aangenomen motie “ Moratorium bomenkap van gezonde bomen tijdens het broedseizoen”?

Gerelateerde berichten