1. Inleiding

De vereniging heeft ten doel de Arnhemse samenleving zo direct mogelijk te betrekken bij de besluitvormingsprocessen binnen de stad. Gemeentebestuur en bewoners worden als gelijkwaardige partners gezien. Een breed draagvlak is het uitgangspunt voor besluitvorming. Zakelijke gegevens:
RSIN: 806647796
Postadres: Meppelstraat 22, 6835 HD Arnhem
Telefoonnr.: 06 22407899
Emailadres: secretariaat@arnhemcentraal.info
KVK-nummer: 09098043
Bankrekening: NL38INGB0007743040 t.n.v. penningmeester Arnhem Centraal

2. Missie

Arnhem Centraal staat voor een maximale invloed van de Arnhemmer in een verbonden samenleving. Daarbij stellen wij het belang van onze inwoners centraal.

3. Visie

Arnhem Centraal is voortgekomen uit Zuid Centraal, de lokale partij die ontstaan is (1998) met en door de wijken in Arnhem Zuid. Zuid Centraal heeft zich vervolgens ontwikkeld tot een lokale partij voor de gehele stad – Arnhem Centraal (2016). Het evenwicht tussen wijken, stadsdelen en passende voorzieningen was en is een centraal punt van aandacht voor de partij. Als lokale partij is Arnhem Centraal strikt onafhankelijk en kiest als uitgangspunt voor een maximale invloed van de Arnhemmer in een verbonden samenleving, waarbij het belang van de inwoner centraal staat.

Arnhem Centraal ziet dat veel beleid zonder draagvlak wordt bedacht en uitgevoerd. Dit roept weerstanden op. Vaak brengt dit tevens (soms onoverzienbare) hoge kosten met zich mee, die de belastingbetaler vervolgens moet opbrengen. Wij willen eventuele lastenverzwaringen tot een minimum beperken. Er wordt steeds meer participatie van burgers verwacht. Mede daarom vindt Arnhem Centraal het vanzelfsprekend dat bewoners maximale invloed wordt gegeven op de besluitvorming in de stad. De communicatie tussen stadsbestuur en inwoners moet dan ook ingrijpend verbeteren.
Een stad kan alleen bloeien als bewoners en bezoekers zich prettig voelen en de voorzieningen in orde zijn. Bij de identiteit van de stad behoren cultuurgoed en erfgoed. Arnhem Centraal wil het mooie, prettige en eigene van Arnhem benadrukken en bewaren en de stad actief promoten. Arnhem Centraal wil werken aan een verbonden stad en zich verdiepen in de specifieke behoeften van de verschillende organisaties en groeperingen in de stad.
Een gezonde leefomgeving en milieu zijn van groot belang. Groen en luchtkwaliteit zijn daar belangrijke aspecten van, evenals het duurzaam maken van gebouwen en voorzieningen en leeftijdsbestendig bouwen. Groene ruimte en speelruimte binnen de wijken krijgen steeds de volle aandacht. Arnhem Centraal vindt dat we als stad hier intensief op moeten inzetten om het leefmilieu voor toekomstige generaties te behoeden.

4. Beginsel Programma

Arnhem Centraal vindt dat allen die zich in Arnhem bevinden in gelijke gevallen, gelijk dienen te worden behandeld. Arnhem Centraal streeft naar een optimaal evenwicht tussen de belangen en voorzieningen in beide stadsdelen, waarbij de eigen identiteit van wijken en delen van de stad gerespecteerd wordt. Arnhem Centraal wil maximale invloed voor alle inwoners en beleid dat draagvlak heeft in de stad, zeker nu verwacht wordt dat bewoners actief participeren. De partij gaat voor actief contact met de stad en met de verschillende groeperingen en organisaties om de specifieke behoeften waar mogelijk te ondersteunen. Arnhem Centraal stelt het lokaal belang voorop en beschouwt daarbij de overheid als belangrijke partner. Arnhem Centraal streeft naar toegankelijkheid van basisvoorzieningen voor alle inwoners. Arnhem Centraal wil een goed, betaalbaar, bereikbaar en laagdrempelig voorzieningenniveau op cultureel, sportief, educatief en sociaal-maatschappelijk gebied voor alle inwoners. Arnhem Centraal wil dat wijken schoon, heel en veilig zijn, zodat Arnhemmers zich prettig voelen. Arnhem Centraal stimuleert zelfredzaamheid voor wie dat mogelijk is. Arnhem Centraal streeft naar een duurzaam financieel beleid. Lastenverzwaringen worden tot een minimum beperkt. Arnhem Centraal streeft naar een duurzaam milieubeleid voor nu en later en wil het groen van Arnhem optimaal in stand houden. Arnhem Centraal streeft naar een mooie, prettige, gastvrije stad voor bewoners en bezoekers. Arnhem Centraal wil het Arnhemse cultuurgoed en erfgoed behouden en beschermen. Arnhem Centraal ondersteunt projecten die passen bij de maat van de stad. Arnhem Centraal wil Arnhem actief promoten. Arnhem Centraal steunt het bedrijfsleven – inclusief MKB en ZZP – o.a. middels soepele regelgeving en een actief relatiemanagement van de gemeente Arnhem. Arnhem Centraal wil verbetering van de buiten-gemeentelijke samenwerking en de democratische controle daarop.

5. Uitvoering beleidsplan

Arnhem Centraal tracht zijn doelstellingen te bereiken door deel te nemen aan de verkiezingen van de Gemeenteraad in Arnhem. Op basis van de beginselen van de vereniging wordt een verkiezingsprogramma opgesteld en deelnemers geselecteerd voor de kieslijst. Vanuit de vereniging wordt vervolgens campagne gevoerd om zoveel mogelijk raadsleden gekozen te krijgen. De uitvoering van het programma wordt, voor zover mogelijk binnen de politieke verhoudingen, gerealiseerd door deze gekozen Fractieleden. De fractie is Juridisch georganiseerd als Stichting Fractie Arnhem Centraal.

6. Bestuur

Het bestuur bestaat uit Voorzitter: Jan de Vos Secretaris: José Lippmann-Duijts Penningmeester : Irene Weltevreden-van Regteren Algemeen Bestuurslid: Cees Lansbergen Algemeen Bestuurslid: Hans Kemper
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd, echter niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden toegekend.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle inlichtingen te verstrekken en indien gewenst, de kas en waarden te vertonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.

7. Inkomsten en Uitgaven

De vereniging ontvangt zijn inkomsten uit een jaarlijkse bijdrage van de leden, eventuele giften/donaties en een bijdrage door de raadsleden. De vereniging inclusief bestuur bestaat volledig uit onbezoldigde vrijwilligers. De ontvangen gelden worden besteed aan het in stand houden van de
vereniging, ledenwerving en de campagne voor de verkiezingen. Het bestuur legt verantwoording af in de algemene leden vergadering, de boekhouding wordt gecontroleerd door een jaarlijks gekozen onafhankelijke kascommissie. Een en ander is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

Arnhem, 30 juni 2018