In 2015 heeft het vorige college geconstateerd, dat de onderhoudskosten van de grote en zeer mooie zilveresdoorns langs de Huijghenslaan te hoog werden. Dat was de reden om aan de bewoners te vragen of zij samen met de gemeente wilden nadenken over de toekomst van deze mooie laan. Tevens wilde de gemeente de mogelijke reconstructie van de weg gaan onderzoeken om de rijsnelheid naar beneden te brengen en ook hierover in gesprek gaan.

Vrijwel direct daarna liet de gemeente weten geen geld te hebben voor reconstructie van de straat.

Eind 2015 heeft de gemeente tijdens een openbare bewonersavond (met hoge opkomst) drie opties voorgelegd voor de oude bomen:
1. alle bomen in één keer kappen
2. alleen de minder vitale bomen kappen en de rest aanvullen
3. alle bomen laten staan en aanvullen

De meerderheid koos destijds voor optie 2 en daarbij werd door de bewoners aangegeven dat men graag de zilveresdoorn als soort voor hun straat wilde behouden en als dat niet mogelijk was dan in ieder geval een boomsoort met een grote ronde kruin. De gemeente heeft op die avond onmiddellijk laten weten dat het terugplaatsen van de door iedereen gewenste zilveresdoorns absoluut onmogelijk was omdat die bomen, hoewel ze er al 60 jaar stonden, in de Huijghenslaan niet zouden kunnen overleven.

Naar aanleiding van de reacties van de bewoners is door de gemeente zelf een groepje van 4 bewoners aangesteld welke volgens haar als vertegenwoordiger van de hele straat zou moeten optreden. Het verdere proces voor de keuze van de bomen is met deze 4 bewoners doorlopen. De overige bewoners vinden dat deze 4 personen, die zonder overleg met hen met de gemeente zijn gaan praten, niet de bewoners vertegenwoordigden maar alleen zichzelf.

Deze 4 bewoners hebben ook niet gezorgd voor terugkoppeling van de uitkomsten van de diverse overleggen naar de rest van de straat.

Ook deze 4 bewoner gaven duidelijk te kennen niet met de voorkeur van de gemeente mee te willen gaan. Die wilde namelijk zuilvormige bomen omdat deze, in combinatie met de aanwezige ontwikkelruimte tussen de weg en het fietspad, optimaal konden groeien. De bewoners wilden echter een boomsoort met een ronde kruin en werden door de gemeente erop gewezen dat dit type maar 30 tot 40 jaar oud zou worden. Deze uitleg vonden de 4 bewoners plausibel.

Vervolgens heeft de gemeente samen met deze 4 bewoners 3 soorten bomen gekozen en deze voorgelegd aan de bewoners waarbij er door slechts 8 van de ruim 70 woningeigenaren de voorkeur werd gegeven aan de zomereik. Deze boom werd tijdens de avond waarop de keuze werd gemaakt echter op plaatjes gepresenteerd als reeds een flinke boom tijdens het plaatsen. De werkelijkheid was echter dat er kleine boompjes zijn geplant.

De bewoners voelden zich het hele proces niet serieus genomen maar bleven vertrouwen houden in de gemeente als overheid. Pas toen de veel kleinere zomereikjes waren geplant is men uit boosheid in de stukken gaan duiken en heeft men zelf onderzoek laten doen door een eigen boomdeskundige.

Conclusies die Arnhem Centraal uit alle stukken heeft op kunnen maken zijn

  • de keuze dat de zilveresdoorns weg moesten omdat het onderhoud te duur werd was te simpel. Het college had beter moeten luisteren naar de wens van aanwonenden om de bomen grotendeels te handhaven en bij te planten;
  • de uitkomst van de door de gemeente gehouden enquête werd niet nagekomen;
  • de gemeente heeft 4 bewoners zelf als vertegenwoordigers aangewezen terwijl de gemeente dat aan de bewoners zelf had moeten overlaten
  • het proces dat heeft geleid tot de keuze van 3 bomen waaruit de buurt mocht kiezen was niet transparant;
  • het argument om de zilveresdoorn als optie meteen aan het begin van het proces te laten afvallen bleek niet gegrond. De zomereik heeft, op aangeven van de gemeente, in de huidige omstandigheden ook een relatief korte levensduur (30 á 40 jaar). Tevens heeft de eigen deskundige van de bewoners aangegeven dat de zilveresdoorn wel goed zou kunnen groeien;
  • op mails naar ambtenaren en brieven naar de wethouder kwam regelmatig geheel geen reactie;
  • de uiteindelijke geplante bomen waren veel kleiner dan er tijdens de presentatie voor de keuze werd voorgehouden ook toen de bomen er stonden hebben er nog enkele gesprekken tussen de bewoners en de wethouder plaatsgevonden maar ze was niet meer bereid om hierover serieus in gesprek te gaan. Ze zou niets meer aan gaan passen.

Vandaar dat Arnhem Centraal afgelopen woensdag tijdens de bespreking van dit onderwerp in het stadhuis heeft toegezegd om samen met de Ouderen Partij Arnhem een voorstel te gaan uitwerken en dit voor te leggen aan de gemeenteraad, om te kijken of er toch nog een positieve oplossing voor de bewoners kan worden gevonden. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om daarmee wel of niet in te stemmen.

Uiteraard zullen wij het voorstel in samenspraak met de drie insprekers op gaan stellen zodat wij de werkelijke wens van deze Arnhemmers aan de politiek kunnen voorleggen.