De afgelopen weken is er veel commotie ontstaan over de voorgenomen kap van een 8-tal bomen in het Lauwerspark in de binnenstad. Hiervoor is op 26 februari jl. een omgevingsvergunning afgegeven. In de vergunning genoemde reden voor de noodzaak van de kap is: het ontbreken van zichtlijnen. Wij hebben inmiddels begrepen dat dit een fout was omdat voorwaarden rondom zichtlijnen alleen kunnen gelden bij het planten van nieuwe bomen en niet als reden kunnen dienen voor het kappen van bestaande bomen. Inwoners en belanghebbenden konden, wanneer ze het niet eens waren met de bomenkap, op basis van het aangegeven argument, dus het ontbreken van zichtlijnen, een bezwaar indienen. Daarbij diende dan te worden onderbouwd waarom deze reden tot kap, naar hun mening, niet klopte.

Vervolgens heeft door het college, na afloop van de bezwaartermijn, een gedeeltelijke heroverweging plaatsgevonden. Daarbij is besloten 3 van de 8 bomen niet te kappen. Als reden voor de kap van de overgebleven 5 bomen zijn diverse nieuwe en dus nog niet eerder genoemde argumenten aangedragen. Hoewel wij erop vertrouwen dat de redenen om de 5 overgebleven bomen te kappen legitiem zijn, hebben wij onze vragen bij de wijze en het tijdstip waarop deze redenen zijn gecommuniceerd.

 De roep om een pas op de plaats en het helder krijgen van nut en noodzaak van de voorgenomen kap is bij veel inwoners aanwezig. Vandaar dat Arnhem Centraal vragen voor het college heeft ingediend, die gaan over de juistheid van de procedure. Daarnaast verzoeken we om de inzet van een externe deskundige om nog eens goed te kijken of de bomen wel te behouden zijn.