Tijdens de politieke avond van 30 mei is het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA besproken. Arnhem Centraal heeft in de aanloop naar de onderhandelingen de wens uitgesproken om een raadsbreed akkoord af te sluiten. Daarin zouden dan alle fracties voor hun belangrijke punten kunnen laten opnemen. Voordeel daarvan is, dat aan de voorkant overeenstemming over de aanpak daarvan vastgelegd kan worden.

Het is helaas een akkoord op hoofdlijnen geworden van deze 4 partijen .

Als uitvloeisel van het rapport Frissen over de bestuurscultuurcrisis werd aangekondigd, dat de aanpak voor het akkoord anders moest. Nadat de onderhandelingsdeelname van Arnhem Centraal was afgewezen, zijn er twee momenten van raadpleging geweest. Op 21 april konden  de inwoners van Arnhem hun klachten en ideeën kwijt op de Dag met de stad en een week later konden alle fracties nogmaals hun speerpunten kwijt aan de formateur en de beoogde coalitiepartijen.

Daarna is het lange tijd stil geweest en werd tussentijds heel summier de vorderingen gemeld.

Totdat dus donderdag 24 mei er plotseling witte rook was en de dag erop het akkoord werd gepresenteerd.

Ons inziens is dit niet echt vernieuwend.

 

Inhoudelijk heeft Arnhem Centraal diverse kanttekeningen geplaatst.

We hebben uitleg gevraagd over waarom bepaalde besluiten zijn genomen en waarom bepaalde zaken niet in het akkoord zijn opgenomen. De antwoorden bleven wat algemeen of soms ontwijkend.

Een opsomming van voor ons belangrijke punten, waarop nog geen antwoord is ontvangen:

  • Op welke wijze wordt er invulling gegeven aan de samenwerking in de regio?
  • Er wordt volgens het nieuwe college een grote waarde gehecht aan onafhankelijke media, hoe wil men dit realiseren?
  • Wijkplatforms voelen zich voorbij gelopen door de teams leefomgeving, hoe wil dit college omgaan met de wijkplatforms?
  • De jeugdzorg staat steeds meer onder druk, door administratieve rompslomp en lage tarieven lopen gekwalificeerde mensen weg, wat gaat het college hierin ondernemen?
  • Waarom is er geen aanpak voor het daklozenprobleem opgenomen?
  • En waarom staat er niets over de aanpak van voorzieningen in Arnhem Zuid in het akkoord?

De coalitie vraagt alle fracties met plannen en voorstellen te komen. Daarom is dit geen dichtgetimmerd akkoord. Er is voldoende ruimte om iedereen kansen te geven. Dat waarderen wij en geeft een goede kans op een succesvolle samenwerking.

Op onze vraag wat er naar de inwoners gedaan wordt met dit akkoord, werd geopperd een soortgelijke dag te organiseren als voor het akkoord en dit te realiseren met behulp van alle  partijen. Wij zijn daar uiteraard een voorstander van.

Wij zien ondanks onze aan- en opmerkingen voldoende aanknopingspunten om de komende bijna 4 jaar de stad socialer, duurzamer en mooier te maken.

Arnhem Centraal gaat zich zoals belooft inzetten om dit tot stand te brengen met behulp van de inwoners van Arnhem.

Wij feliciteren de coalitiepartijen met het bereiken van het akkoord en de benoeming van hun wethouders.